O projekte

Vývoj spotreby energie na našej planéte má prudko rastúci charakter. Zásoby fosílnych palív nie sú také veľké, aby si ľudstvo mohlo dovoliť plne sa na ne spoliehať.

Viac

Legislatíva

Tento zákon upravuje podmienky a spôsob podpory výroby elektriny z OZE, vysokoúčinnou kombinovanou výrobou a výroby biometánu. Zákon definuje štyri spôsoby podpory.

Viac

Podpora OZE

Obnoviteľné zdroje energie sú jednou z ciest, ktorou je možné sa uberať, ak chceme zabezpečiť dostatok energie. V súčasnosti ich využívanie vo väčšine krajín nie je natoľko rozsiahle.

Viac

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE)

Vývoj spotreby energie na našej planéte má prudko rastúci charakter. Zásoby fosílnych palív nie sú také veľké, aby si ľudstvo mohlo dovoliť plne sa na ne spoliehať. Navyše, nerovnomernosť ich rozdelenia a z toho vyplývajúca nutnosť ich prepravy na veľké vzdialenosti neprispieva k snahám o zachovanie trvalo udržateľného rozvoja. Z tohto dôvodu sa javí ako najvýhodnejšie využívať energiu priamo na mieste jej vzniku.

Obnoviteľné zdroje energie sú jednou z ciest, ktorou je možné sa uberať, ak chceme zabezpečiť dostatok energie. V súčasnosti ich využívanie vo väčšine krajín nie je natoľko rozsiahle, aby komplexne pokrylo energetickú spotrebu. Tvorí však čoraz vyššie percento v podiele na využívaní jednotlivých druhov energie. O aké zdroje vlastne ide? Slovo "obnoviteľné" znamená, že tieto energetické zdroje nie sú konečné, dajú sa prirodzenou cestou "obnovovať". Napríklad biomasa, energia vodných tokov, geotermálna, slnečná či veterná energia sú toho typickým príkladom.

Vysoký záujem o obnoviteľné zdroje energie však nie je spôsobený len obmedzenými zásobami uhlia, či ropy. Spaľovanie fosílnych palív vedie k vážnemu poškodzovaniu životného prostredia. Ani urán, využívajúci sa v jadrových elektrárňach, nie je tým spásonosným riešením. Jeho zásoby sú rovnako konečné. Hoci nespôsobuje žiadne emisie skleníkových plynov, problémy s bezpečnosťou, tvorbou rádioaktívnych odpadov a odpor verejnosti znamená, že ani táto cesta nie je celkom jasná a jediná, ako trvalo riešiť energetické potreby ľudstva.

Prelomovou vo vývoji bola možno konferencia v japonskom Kjóte, kde sa o tejto problematike intenzívne rokovalo. V rámci Európskej únie sa otázky smerovania energetiky jednotlivých štátov posudzujú neustále. Do roku 2020 sú pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) stanovené konkrétne ciele. V januári 2008 Európska komisia zverejnila klimaticko-energetický balíček. Tento má naplniť ciele Rady EÚ z marca 2007: 20 % zníženie emisií, 20 % podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie a 10% podiel biopalív v doprave.

Aký je potenciál obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku? Celkový potenciál sa uvádza 96 753 TJ/rok (resp. 26 876 GWh/rok). Ak k tomu pripočítame aj veľké vodné elektrárne, stúpne toto číslo na 116 816 TJ/rok (resp. 32 449 GWh/rok). Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o technicky využiteľnom potenciáli (TVP) pre OZE na Slovensku. Celková hodnota technicky využiteľného potenciálu zahŕňa výrobu tepelnej i elektrickej energie.